1. Gabinet Masażu Leczniczego Waldemar Piekutowski – siedziba: ul. Harcerska 52, 62-100 Wągrowiec zapewnia osobom odwiedzającym internetową stronę Spółki https://walmas.pl przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych określonych w:
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Zgodnie z art. 17, 18 i 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną firma Gabinet Masażu Leczniczego Waldemar Piekutowski, jako USŁUGODAWCA może przetwarzać następujące kategorie danych USŁUGOBIORCÓW:
  1. nazwisko i imię usługobiorcy,
  2. adres do korespondencji,
  3. adresy elektroniczne usługobiorcy,
  4. numery telefonów kontaktowych usługobiorców,
  5. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,
  6. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  7. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Firma Gabinet Masażu Leczniczego Waldemar Piekutowski dążąc do stałego polepszania jakości świadczonych usług może, na podstawie indywidualnej zgody USŁUGOBIORCY, przetwarzać dane wskazane w pkt 2 dla celów marketingowych, reklamowych, badania rynku oraz preferencji usługobiorców. Zgoda USŁUGOBIORCY może być odwołana w każdym czasie.
 4. Firma Gabinet Masażu Leczniczego Waldemar Piekutowski przesyłać może drogą elektroniczną informację handlową do USŁUGOBIORCÓW, którzy wyrazili zgodę na jej otrzymywanie. Zgoda ta może być odwołana przez USŁUGOBIORCĘ w każdym czasie.
 5. Firma Gabinet Masażu Leczniczego Waldemar Piekutowski nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkowników wynikłe z powodu przerwania połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej, za informacje pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantuje ich wiarygodności.
 6. Strona internetowa https://walmas.pl może zawierać łącza hypertekstowe do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. Firma Gabinet Masażu Leczniczego Waldemar Piekutowski nie bierze na siebie odpowiedzialności ani gwarancji za dokładność, kompletność i autentyczność informacji zawartych w łączach hypertekstowych oraz na innych stronach internetowych. Korzystanie ze stron internetowych, do których istnieją łącza ze strony internetowej https://walmas.pl odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
 7. Firma Gabinet Masażu Leczniczego Waldemar Piekutowski nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej https://walmas.pl w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.
 8. Wykorzystywana jest technika „cookie” do ustalenia drogi, która doprowadziła użytkownika do strony internetowej https://walmas.pl, by w ten sposób rejestrować aktywność osób zainteresowanych naszym serwisem internetowym, jak też udoskonalać jego zawartość merytoryczno – informacyjną.